From: Susana Llobet Brossa On Behalf Of autoritzacions
Sent: martes, 24 de junio de 2014 12:03
To: undisclosed-recipients:
Subject: Activitats a la Serra de Tramuntana / Actividades en la Sierra de Tramuntana (Mallorca)

Benvolgut senyor/Benvolguda senyora,

El paratge natural de la Serra de Tramuntana és un espai natural protegit gestionat des de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, a través del Plad’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana.

A l’àmbit del paratge natural s’hi poden desenvolupar moltes activitats, algunes de les quals necessiten una tramitació i/o autorització concretes per assegurar la conservació dels valors de l’espai natural protegit. És el cas de lesclassificades com activitats de risc al PORN de la Serra de Tramuntana: ràpel, descens de torrents, vol lliure, escalada, espeleologia…

Assabentats que la seva empresa/entitat és una de les que ofereix serveis i activitats d’aventura a aquest espai natural protegit, volem recordar-li com es gestiona l’autorització necessària per a desenvolupar aquest tipus d’activitats dins el paratge natural.

Adjunt trobaran tota la informació necessària.

Cordialment,

Mª Carmen de Roque Company
Cap de servei de Projectes d’Espais Naturals
Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori

Apreciado señor/ Apreciada señora,

El paraje natural de la Sierra de Tramuntana es un espacio natural protegido gestionado desde la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, a través del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Tramuntana.

En el ámbito del paraje natural se pueden desarrollar muchas actividades, algunas de las cuales necesitan una tramitación y / o autorización concretas para asegurar la conservación de los valores del espacio natural protegido. Es el caso de las clasificadas como actividades de riesgo en el PORN de la Sierra de Tramuntana: rapel, descenso de torrentes, vuelo libre, escalada, espeleología …

Enterados de que su empresa / entidad es una de las que ofrece servicios y actividades de aventura en este espacio natural protegido, queremos recordarle cómo se gestiona la autorización necesaria para desarrollar este tipo de actividades dentro del paraje natural.

Adjunta encontraran toda la informacion necesaria.

Cordialmente,

Mª Carmen de Roque Company
Jefa de servicio de Proyectos de Espacios Naturales
Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio