El conseller d’Administracions Públiques, Juan Manuel Lafuente, i la delegada del Govern a les Illes, Teresa Palmer, han signat avui el conveni de col·laboració entre el Govern balear i el Ministeri de l’Interior per a la prestació del servei de socors i rescat en muntanya. Un acord que té com a objectiu proporcionar una resposta eficaç que garanteixi la protecció efectiva de les persones en situació de risc en les àrees de muntanya de les Illes i assegurar l’actuació coordinada de les diferents administracions que puguin intervenir.

La Conselleria encarregada de signar aquest conveni és la d’Administracions Públiques perquè una de les seves competències principals en matèria d’emergències és la d’assegurar la coordinació adequada de les intervencions en les emergències.

Cadascuna de les parts signants assumeix el compliment de l’assumpció de funcions conjuntes per a millorar l’enteniment i el desenvolupament de les tasques de rescat com ara la planificació, la programació de projectes en matèria d’emergències a la muntanya o l’intercanvi d’informació i documentació d’interès comú, entre altres.

Per la seva part, el Ministeri de l’Interior, mitjançant les diferents unitats de la Guàrdia Civil que hi ha a les Illes, assumirà les operacions de socors i rescat en muntanya quan així ho sol·liciti la Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia, depenent de la Conselleria d’Administracions Públiques. A més, i mitjançant el Servei d’Emergències de les Illes 112, l’equip de rescat, format pels especialistes de la Guàrdia Civil que siguin precisos segons la complexitat de l’incident, podran demanar la participació d’altres mitjans de suport per al rescat o per a l’evacuació posterior.

L’experiència obtinguda al llarg dels anys i, en especial, des de l’any 2001, quan es va crear el Grup de Rescat en Muntanya de la Guàrdia Civil i la Unitat d’Helicòpters a les Illes Balears, ha demostrat l’eficàcia del compromís d’aquest cos en tasques de rescat, i s’ha constituït com a una eina bàsica en aquest tipus d’incidències gràcies a la seva versatilitat i eficàcia.

Per tal de desenvolupar el conveni i facilitar el seu compliment, es constituirà una Comissió de Seguiment formada per quatre representants del Ministeri i quatre del Govern que es reunirà com a mínim una vegada a l’any o sempre i quan una de les parts ho consideri necessari.

Cal recordar que la Serra de Tramuntana va ser declarat l’any 2010 Patrimoni Mundial de la UNESCO. Això ha provocat que l’entorn s’hagi convertit en un atractiu reclam per a ciutadans i turistes de tot el món. Cada vegada són més les activitats d’oci i esport que es desenvolupen a les seves muntanyes i per tant s’han incrementat els incidents vinculats amb tasques de rescat a la zona. Una situació que ha motivat la signatura d’aquest conveni, la vigència del qual serà d’un any natural amb la possibilitat de ser prorrogat per a períodes similars any rere any.